Home Languages FAQ: LOD – Lëtzebuerger Online Dictionnaire

FAQ: LOD – Lëtzebuerger Online Dictionnaire

by Christophe Froehling

De Lëtzebuerger Online Dictionnaire, och bekannt als LOD, ass e méisproochegt lëtzebuerger Wierderbuch, dat vum Conseil fir d’lëtzebuerger Sprooch ausgeschafft a verwalt gëtt. Wéi den Numm et seet, ass den Dictionnaire fir jiddereen online accessibel. Am Ufank huet den Dictionnaire déi franséisch, däitsch a portugisesch Iwwersetzung vum Wuert geliwwert. Mëttlerweil ass Englesch als fënneft Sprooch dobäikomm.

D’Aarbechtsgrupp vum CPLL, déi sech ëm d’Realisatioun vum Dictionnaire këmmert, zielt insgesamt 16 Leit, wouvun der zeng mat der Redaktioun an dem Iwwerliese vun den Artikele chargéiert sinn.

D’Artikele féieren, nieft der Iwwersetzung, och e Beispillsaz aus engem lëtzebuergeschen Textkorpus. Bei Verben an Adjektiver stinn zousätzlech d’Konjugatiouns- an d’Deklinatiounstabellen, déi een iwwert eng Schaltfläch uewe riets erreeche kann. Donieft kann ee sech d’Wuert och virliese loossen – bei Substantiver héiert een souwuel d’Een- wéi och d’Méizuel, Verbe ginn am Infinitiv an an der Perfektform virgelies. Iwwert eng Funktioun kann een och Feedback zu engem Artikel ofginn.

Den LOD gëtt an de Lëtzebuergeschcoursen als Referenz genotzt, ähnlech wéi den Duden fir déi däitsch Sprooch. Et fält op, dass och vill Leit den Dictionnaire benotzen, fir d’Schreifweis vun engem Wuert ze kontrolléieren.

Eng weider LOD-Plattform, déi sech speziell op medezinesch Begrëffer konzentréiert, ass de MED.LOD.

A punkto Orthographie riicht ee sech no der offizieller Schreifweis. En Iwwerbléck iwwert d’Rechtschreiwung liwwert d’Plattform e-Orthographie vum LOD. D’Artikele si mëttlerweil un déi reforméiert Orthographie ugepasst.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.